Regulamin promocji

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa prawa i obowiązki użytkownika oraz CDP związane z korzystaniem z Serwisu oraz zasady świadczenia przez CDP usług za pośrednictwem Serwisu polegających na udostępnianiu kodów do wersji beta oraz dodatkowych zawartości gry wideo pt. „DESTINY 2”.
Producentem i wydawcą gry wideo pt. „DESTINY 2” jest ACTIVISION oraz BUNGIE. Kody do wersji beta oraz dodatkowych zawartości gry wideo „DESTINY 2” zostaną udostępnione Użytkownikom wyłącznie w przypadku ich wydania i wprowadzenia na rynek oraz dostarczenia CDP przez wydawcę i producenta „DESTINY 2”.
Dostęp do wersji beta oraz dodatkowych zawartości gry „DESTINY 2” z wykorzystaniem kodów udostępnionych przez CDP możliwy jest za pośrednictwem serwisów zewnętrznych administrowanych przez podmioty inne niż CDP i na zasadach określonych przez administratorów takich serwisów.

1. DEFINICJE

Następujące terminy rozpoczynające się od wielkich liter użyte w treści Regulaminu mają znaczenie przypisane im poniżej, chyba, że co innego wynika z treści Regulaminu.
1.1. „CDP” oznacza CDP spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000032579, kapitał zakładowy 10.046.281,05 PLN, NIP 1132185592, REGON 016103851, adres e-mail pomoc@cdp.com.pl
1.2. „DESTINY 2” oznacza grę wideo pt. DESTINY 2, której producentem i wydawcą jest BUNGIE oraz ACTIVISION.
1.3. „Dodatkowe Zawartości” oznacza dodatkowe treści (elementy) w stosunku do standardowej wersji gry, w szczególności uzbrojenie oraz skórki, które mogą zostać udostępnione Użytkownikom przez wydawcę lub producenta DESTINY 2.
1.4. „Hasło” oznacza ciąg znaków niezbędny do uzyskania przez Użytkownika dostępu do Konta i który jest ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas rejestracji do Serwisu lub poprzez zmianę dotychczasowego Hasła.
1.5. „Konto” oznacza spersonalizowaną witrynę zawierającą profil i dane Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie, która umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usług na zasadach określonych w Regulaminie.
1.6. „Kod” oznacza alfanumeryczny kod dostępu, który umożliwia Użytkownikowi dostęp do Wersji Beta lub Dodatkowych Zawartości DESTINY 2 za pośrednictwem serwisów zewnętrznych administrowanych przez podmioty inne niż CDP i na zasadach określonych przez administratorów takich serwisów.
1.7. „Login” oznacza identyfikator ustalony samodzielnie przez Użytkownika podczas rejestracji i konieczny do uzyskania dostępu do Konta.
1.8. ,,Serwis” oznacza portal internetowy dostępny pod adresem www.destiny2.cdp.com.pl.
1.9. „Umowa o Świadczenie Usług” oznacza umowę o świadczenie Usług, zawartą pomiędzy CDP, a Użytkownikiem, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
1.10. „Usługi” oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez CDP na rzecz Użytkowników na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, polegające na dostarczaniu Użytkownikom Kodów, które umożliwiają uzyskanie dostępu do Wersji Beta lub Dodatkowych Zawartości DESTINY 2 za pośrednictwem serwisów zewnętrznych administrowanych przez podmioty inne niż CDP i na zasadach określonych przez administratorów takich serwisów.
1.11. „Użytkownik” oznacza każdą osobę fizyczną mającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnej będącą konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, tj. osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która zakupiła zestaw przedsprzedażowy DESTINY 2 i korzysta z Usług świadczonych przez CDP za pośrednictwem Serwisu.
1.12. ,,Wersja Beta” oznacza nieukończoną wersję gry wideo o ograniczonej funkcjonalności w stosunku do finalnej wersji, która może zawierać błędy. Wersja Beta gry wideo zostaje udostępniona Użytkownikom w celu weryfikacji jej funkcjonalności i wykrycia błędów przed wydaniem i dystrybucją ostatecznej wersji gry.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika oraz CDP związane z korzystaniem z Serwisu, a także stanowi integralną część każdej Umowy o Świadczenie Usług zawieranej pomiędzy CDP i Użytkownikiem.
2.2. Akceptując Regulamin Użytkownik zobowiązuje się do jego przestrzegania, w tym w szczególności do korzystania z Usług oraz Serwisu w sposób zgody z Regulaminem.
2.3. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
2.4. Podstawowym środkiem porozumiewania się z Użytkownikami, w tym w szczególności komunikacji prowadzonej w związku z Usługami świadczonymi przez CDP jest sieć Internet, w tym w szczególności poczta elektroniczna. Dodatkowo CDP może komunikować się z Użytkownikami przy pomocy komunikatorów dostępnych na rynku, np. czat lub telefonicznie. Wszelkie pytania, zastrzeżenia i wątpliwości natury prawnej dotyczące Regulaminu lub praw i obowiązków Użytkownika lub CDP związanych z korzystaniem z Usług świadczonych przez CDP, Użytkownicy mogą zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: pomoc@cdp.com.pl. Odpowiedzi będą udzielane przez CDP bez zbędnej zwłoki również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego wysłana została wiadomość od Użytkownika.
2.5. Administratorem Serwisu oraz usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem Usług jest CDP.

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

3.1. Użytkownik może korzystać z Usług świadczonych przez CDP za pośrednictwem Serwisu jedynie po uprzedniej rejestracji do Serwisu.
3.2. W celu dokonania rejestracji Użytkownika w Serwisie, Użytkownik podejmuje kolejne czynności techniczne w oparciu o komunikaty i instrukcje wyświetlane w Serwisie. W ramach rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania:
3.2.1. kodu znajdującego się w zakupionym przez Użytkownika przedsprzedażowym zestawie DESTINY 2;
3.2.2. imienia i nazwiska Użytkownika; oraz
3.2.3. adresu poczty elektronicznej Użytkownika.
3.3. Z zastrzeżeniem ust. 3.4 poniżej, po dokonaniu rejestracji do Serwisu zgodnie z ust. 3.2 powyżej, CDP prześle Użytkownikowi na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej:
3.3.1. Kod do Wersji Beta DESTINY 2 – nie później niż w terminie 24 godzin przed rozpoczęciem testów Wersji Beta DESTINY 2, których rozpoczęcie planowane jest na dzień 18 lipca 2017 r.;
3.3.2. Kody do Dodatkowych Zawartości DESTINY 2 – niezwłocznie po ich dostarczeniu CDP przez wydawcę lub producenta DESTINY 2, jednak nie wcześniej niż przed oficjalną premierą (wprowadzeniem na rynek) DESTINY 2.
3.4. Kody do Wersji Beta oraz Dodatkowych Zawartości „DESTINY 2” zostaną udostępnione Użytkownikom w sposób o którym mowa w ust. 3.3 wyłącznie w przypadku ich wydania i wprowadzenia na rynek oraz dostarczenia CDP przez wydawcę i producenta „DESTINY 2”.
3.5. Wraz z Kodem o którym mowa w ust. 3.3 powyżej, Użytkownikowi zostanie przesłana informacja o serwisach zewnętrznych w których możliwe jest uzyskanie dostępu do Wersji Beta lub Dodatkowych Zawartości DESTINY 2 z wykorzystaniem Kodu przesłanego przez CDP.
3.6. Użytkownik w celu korzystania z Serwisu zobowiązuje się z należytą starannością posługiwać Loginem i Hasłem, a w szczególności zobowiązuje się, iż nie będzie udostępniać tych danych osobom nieupoważnionym.
3.7. Użytkownik jest zobowiązany do nieujawniania Kodów udostępnionych przez CDP jakimkolwiek osobom trzecim.
3.8. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zobowiązania o którym mowa w ust. 3.7 powyżej, CDP będzie uprawnione do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w trybie natychmiastowym i likwidacji Konta Użytkownika.

4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

4.1. Użytkownik w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o Świadczenie Usługi, może odstąpić od Umowy o Świadczenie Usługi bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
4.2. Użytkownik podejmując decyzję o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usługi musi poinformować o tym CDP poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu.
4.3. Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usługi według swojego wyboru:
4.3.1. poprzez przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną na adres pomoc@cdp.com.pl;
4.3.2. poprzez przesłanie oświadczenia na adres siedziby CDP.
4.4. Użytkownik do złożenia oświadczenia o odstąpieniu może wykorzystać wzór formularza odstąpienia od umowy, stanowiący załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) dostępny https://uokik.gov.pl/download.php?id=780.
4.5. Jeśli Użytkownik złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usługi drogą elektroniczną, CDP prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usługi na adres jego poczty elektronicznej.

5. WYMAGANIA TECHNICZNE

5.1. Aby Użytkownik mógł korzystać z Usług świadczonych przez CDP niezbędne jest posiadanie przez niego odpowiedniej infrastruktury technicznej w postaci urządzeń elektronicznych (np. komputer osobisty, laptop, tablet, smartphone) oraz oprogramowania, umożliwiających dostęp do sieci Internet oraz przeglądanie jej zasobów.
5.2. Użytkownik korzystający ze Serwisu powinien ponadto posiadać aktywną skrzynkę poczty elektronicznej.
5.3. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Wersji Beta oraz Dodatkowych Zwartości DESTINY 2 zostaną udostępnione przez administratorów serwisów zewnętrznych za pośrednictwem których będą udostępniane Wersje Beta oraz Dodatkowe Zawartości DESTINY 2.

6. ZASTRZEŻENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

6.1. Kody udostępnione przez CDP w ramach świadczonych Usług mogą zostać wykorzystane wyłącznie przez Użytkowników, którzy uprzednio zakupili oryginalny zestaw przedsprzedażowy DESTINY 2.
6.2. Dostęp do Wersji Beta oraz Dodatkowych Zawartości „DESTINY 2” z wykorzystaniem Kodów udostępnionych przez CDP możliwy jest za pośrednictwem serwisów zewnętrznych administrowanych przez podmioty inne niż CDP i na zasadach określonych przez administratorów takich serwisów. CDP nie ponosi odpowiedzialności za działania takich serwisów zewnętrznych, w tym również za treści udostępniane za ich pośrednictwem.
6.3. Udostępnienie Kodu przez CDP nie oznacza udzielania Użytkownikowi licencji do korzystania z Wersji Beta lub Dodatkowych Zawartości DESTINY 2. Licencje na korzystanie z Wersji Beta oraz Dodatkowych Zawartości DESTINY 2 zostanie udzielona bezpośrednio przez wydawcę lub producenta DESTINY 2 po udostępnieniu treści przez dostawców zewnętrznych.
6.4. CDP dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu oraz Usług na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie było bezpieczne dla Użytkowników, jednak pomimo stosowania przez CDP działań prewencyjnych oraz doskonalenia istniejących systemów zabezpieczających przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich, z korzystaniem z Serwisu oraz Usług mogą wiązać się następujące potencjalne zagrożenia, za które CDP nie ponosi odpowiedzialności:
6.4.1. możliwość działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, wirusy internetowe);
6.4.2. możliwość łamania zabezpieczeń przez osoby trzecie w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji;
6.4.3. możliwość uzyskiwania haseł poprzez stosowanie fałszywego oprogramowania celem pozyskania osobistych i poufnych informacji.
6.5. CDP nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub błędy w funkcjonowaniu lub dostępności Serwisu spowodowane przyczynami niezależnymi od CDP, których CDP przy dołożeniu należytej staranności nie będzie mógł przewidzieć lub którym nie będzie mógł zapobiec, wymienionymi poniżej:
6.5.1. przyczyny techniczne leżące po stronie Użytkownika, w tym w szczególności awarie wykorzystywanych przez Użytkownika urządzeń oraz jakiekolwiek błędy oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika do korzystania z Serwisu;
6.5.2. zaplanowane działania związane z bieżącą konserwacją Serwisu w wymiarze koniecznym do ich przeprowadzenia;
6.5.3. przyczyny leżące po stronie zewnętrznych dostawców usług świadczonych na rzecz Serwisu;
6.5.4. ataki na system komputerowy lub usługę sieciową, w tym w szczególności DoS (Denial of Service), DDoS (Distributed Denial of Service) lub Brute Force;
6.5.5. przyczyny wynikające z awarii serwerów.
6.6. W każdym przypadku niedostępności Serwisu, CDP podejmie wszystkie niezbędne czynności mające na celu jej przywrócenie w możliwie najkrótszym czasie.
6.7. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności nie będzie korzystać z Serwisu:
6.7.1. w celu osiągnięcia nienależnych korzyści lub w celach spekulacyjnych;
6.7.2. w sposób powodujący naruszenie lub obejście prawa lub postanowień Regulaminu;
6.7.3. w sposób powodujący zakłócenie integralności Serwisu lub jego poszczególnych funkcji;
6.7.4. w sposób powodujący naruszenia praw osób trzecich.
6.8. Niezależnie od treści postanowienia ust. 6.7, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, CDP zastrzega, że Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym.
6.9. W przypadku naruszenia przez CDP zobowiązania o którym mowa w ust. 6.7 i 6.8 powyżej, CDP zastrzega sobie prawo do:
6.9.1. zablokowania Konta Użytkownika;
6.9.2. odmowy zawarcia Umowy o Świadczenie Usługi; lub
6.9.3. odstąpienia od już zawartej Umowy o Świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Konta Użytkownika;
6.10. Treści zamieszczone przez CDP w Serwisie, w tym w szczególności znaki towarowe i inne oznaczenia odróżniające, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej CDP lub innych podmiotów. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób niż w celu korzystania z Usług, w tym w szczególności kopiowanie lub rozpowszechnianie wymaga uprzedniej zgody CDP lub innego podmiotu uprawnionego.

7. REKLAMACJE

7.1. Nieprawidłowości związane ze świadczeniem przez CDP Usług na rzecz Użytkownika, Użytkownik może zgłaszać:
7.1.1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@cdp.com.pl; albo
7.1.2. poprzez wysłanie oświadczenia reklamacji w formie pisemnej na adres pomoc@cdp.com.pl
7.2. Użytkownik, składając reklamację, powinien wskazać co najmniej swoje imię i nazwisko, oznaczenie Usługi, opis problemu będącego przyczyną reklamacji oraz termin wykrycia problemu.
7.3. CDP dołoży wszelkich starań aby reklamacja została rozpatrzona w ciągu 14 od dnia jej otrzymania oraz poinformuje niezwłocznie Użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia.
7.4. W sytuacji gdy podane w reklamacji przez Użytkownika dane lub informacje wymagają uzupełnienia, CDP zwróci się przed rozpatrzeniem reklamacji do składającego reklamację o ich uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
7.5. CDP poinformuje Użytkownika o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym na adres, który Użytkownik wskazał w oświadczeniu o złożeniu reklamacji doręczonemu CDP.
7.6. Jeśli reklamacja okaże się zasadna, koszty reklamacji ponosi CDP.
7.7. W toku rozpatrywania reklamacji CDP może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

8. POLITYKA PRYWATNOŚCI

8.1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników, a także cele i zasady wykorzystywania w Serwisie plików cookies.
8.2. CDP dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu było wygodne i bezpieczne dla Użytkowników, ponadto CDP chroni prywatność Użytkowników kierując się odpowiedzialnością i rzetelnością oraz zachowując wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa.
8.3. Administratorem danych osobowych jest CDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa.
8.4. Jeśli do przetwarzania danych osobowych Użytkowników niezbędna jest zgoda Użytkownika (dotyczy to w szczególności przetwarzania danych dla celów przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe lub innych działań marketingowych, a także udostępniania danych osobowych osobom trzecim, np. takim jak podmioty, które prowadzą serwisy gromadzące opinie konsumentów), CDP przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody Użytkownika oraz wyłącznie w celu i w zakresie, jakie zostaną objęte taką zgodą.
8.5. CDP zapewnia ochronę danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, pozyskaniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem niezgodnie z przepisami prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
8.6. Bez zgody Użytkownika CDP nie przekazuje otrzymanych od Użytkownika danych osobowych żadnym podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi na rzecz CDP na podstawie odrębnych umów, którym CDP powierzy przetwarzanie danych osobowych. Ponadto, Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
8.7. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, może być jednak niezbędne dla uzyskania dostępu do określonych Usług lub odpowiedzi na wiadomość.
8.8. Użytkownik, który udostępni swoje dane może żądać dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawienia, a także usunięcia oraz może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych osobowych, na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W celu wykonania powyższych uprawnień osoba, której dane dotyczą powinna wysłać wiadomość z odpowiednim żądaniem na adres poczty elektronicznej: pomoc@cdp.com.pl.
8.9. Niezależnie od danych osobowych CDP gromadzi adresy IP (numery interfejsu sieciowego) Użytkowników, zapisywane w logach systemowych serwera. Informacje te wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania Serwisem, rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych z pracą serwerów, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, a także w celach statystycznych (anonimowo).
8.10. Oprogramowanie służące do przeglądania stron Serwisu (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies (tzw. ciasteczka), to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze) Użytkownika w czasie korzystania przez niego z Serwisu i następnie tam przechowywane. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia końcowego Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Pliki cookies są wykorzystywane przez CDP w celu zapewnienia Użytkownikom jak najbardziej wygodnego funkcjonowania Serwisu, a także do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie, optymalizowanie i rozwijanie jego struktury, zawartości i funkcjonalności.
8.11. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ten sposób, że przeglądarka internetowa będzie blokować automatyczne zapisywanie plików cookies albo każdorazowo informować o ich zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. W przypadku wyłączenia lub ograniczenia przez Użytkownika dostępu plików cookies do jego urządzenia korzystanie z Serwisu będzie możliwe, jednakże niektóre jego funkcje mogą nie być wówczas dostępne lub korzystanie z Serwisu może być mniej wygodne dla Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.
8.12. Niedokonanie zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że pliki cookies będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym, że CDP będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Jest to jednak całkowicie bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania.
8.13. W celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Serwisu i ochrony danych o charakterze poufnym w nim zawartych, w tym w szczególności danych osobowych, CDP stosuje odpowiednie zabezpieczenia, w szczególności przed wirusami i innym złośliwym oprogramowaniem, a także działaniami polegającymi na nieuprawionym łamaniu zabezpieczeń.
8.14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przesyłania danych CDP stosuje w szczególności protokół SSL (Secure Socket Layer). Po połączeniu się z bezpieczną stroną internetową Użytkownik jest o tym fakcie informowany poprzez wyświetlenie na pasku stanu lub pasku nawigacji przeglądarki internetowej symbolu kłódki. Kliknięcie w symbol kłódki umożliwia obejrzenie certyfikatu autentyczności (podpis cyfrowy) danej strony.
8.15. Samo zamknięcie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z zakończeniem dokonanej operacji. Dla bezpieczeństwa zaleca się, aby Użytkownik po zakończonej sesji wylogował się z Serwisu poprzez kliknięcie w przycisk „Wyloguj”.

9. ZMIANY REGULAMINU

9.1. Aby Użytkownicy mogli w szybki i łatwy sposób zapoznać się z treścią Regulaminu, został on udostępniony w Serwisie w formie umożliwiającej jego wyświetlenie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie oraz śledzenie historii jego zmian.
9.2. CDP zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z zachowaniem zasad określonych w niniejszym rozdziale.
9.3. Zmiany Regulaminu będą miały zastosowanie od daty ogłoszenia takich zmian lub daty o której Użytkownik zostanie uprzednio powiadomiony do wszelkich spraw uregulowanych w Regulaminie oraz do już zawartych Umów o Świadczenie Usług.
9.4. W przypadku zmiany Regulaminu nowa treść Regulaminu zostanie opublikowana w Serwisie w zakładce „Regulamin” najpóźniej w dniu wejścia w życie takiej zmiany. Ponadto, w zakładce „Regulamin” będą opublikowane wszystkie wersje historyczne Regulaminu ze wskazaniem okresu obowiązywania każdej z nich.
9.5. Informacja o zmianie Regulaminu wraz z odesłaniem do nowej treści Regulaminu wyświetli się natychmiast po wejściu w życie zmiany Regulaminu, z prośbą o akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika. Jeśli jednak Użytkownik nie dokona takiej akceptacji, CDP zablokuje automatycznie możliwość dokonania bieżącej Usługi oraz dalszych Usług od daty publikacji zmiany Regulaminu do czasu akceptacji zmiany Regulaminu przez Użytkownika.
9.6. Aktualna treść Regulaminu będzie przesłana Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Umowa o Świadczenie Usługi zostaje zawarta na czas nieokreślony.
10.2. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Usługi oferowanej przez CDP poprzez usuniecie Konta, co skutkuje rozwiązaniem Umowy o Świadczenie Usługi z chwilą usunięcia Konta.
10.3. W przypadku innym niż określony w ust. 3.8 i 6.9.3, CDP uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług z zachowaniem 14 (czternasto) dniowego terminu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia Umowy o Świadczenia Usług, CDP będzie również uprawnione do usunięcia Konta Użytkownika.
10.4. Wszelkie spory pomiędzy CDP i Użytkownikiem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.
10.5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

powrót